الگوی حقوق و دستمزد بر مبنای اسلام
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره
نام استاد/نام دانشجو : علی حسین زاده