مدیریت مسجد – ارزیابی عملکرد
24 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه