اصول مدیریت دانش از منظر اسلام
22 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره