اصول مدیریت دانش از منظر اسلام
31 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره