سکوت سازمانی از منظر اسلام
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
نام استاد/نام دانشجو : حمزه خانی
بحث سکوت سازمانی«Organizational silence» با تعاریفی من جمله،« خودداری از بیان ایده¬ها، نظرات و اطلاعات راجع به مشکلات سازمانی »، در سالهای اخیر در علم مدیریت ایران مورد توجه قرار گرفته است و لذا باتوجه به رابطه¬ای که سکوت سازمانی با مسائل مدیریتی دارد من جمله رابطه آن با مدیریت دانش،توانمند سازی، تحول سازمانی، تصمیم¬گیری و ...لازم است این موضوع بر اساس آموزه¬های اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.