تبیین عوامل تأثیر گزار مستقیم محیطی بر تحول فرهنگی سازمان معطوف به جامعه افغانستان
38 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه آموزش عالی علوم انسانی
نام استاد/نام دانشجو : محمد یوسف رضایی