مبانی مدیریت و سازمان
27 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت طراح
زبان : فارسی