مبانی مدیریت و سازمان
42 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت طراح
زبان : فارسی