مدیریت اسلامی
47 بازدید
موضوع: مدیریت
مصاحبه کننده : مجله تدبیر شماره 137
محل مصاحبه : دانشگاه تهران
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سازمان مدیریت صنعتی
تعداد شرکت کننده : 0